spacer

Document acties

Master of Science in de psychologie (klinische psychologie)

Language: nl
Instruction Language: Nederlands
Academic Year: Long: 2014-2015

Short: 2014

Faculty: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Type: master na bachelor
Study Areas: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Fields of interest:
Code: HMPSYCKL
Group: HMPSYC
Version: 5
StudyPoints: 120
StudyLength: 2
Name: Master of Science in de psychologie
Sorteervolgorde op basis van Name
zonder 'bachelor" of 'master'(kleine letters gebruiken):
psychologie
Specialisation: klinische psychologie
Offering Faculties:
Partnership:
Timetable: http://cab2.ugent.be/lesroosters/page3.jsp?acyear=2014&fac=PP&diploma=HMPSYCKL
Broad Master:
Infodays: Niet beschikbaar
Introdays: Introductie (donderdag 18 september)
SelfTests: Niet beschikbaar
HolidayCourses: Schakel- voorbereidingsprogramma tot Master in de psychologie en tot Master in de pedagogische wetenschappen ()

Brochure

<a href="" target="_blank">HMPSYC</a>

Picture

HMPSYC.jpg <img src="/plone_portal/studiekiezer/pictures/plomino_documents/hmpsyc/getfile?filename=hmpsyc.jpg" /><br />

Short Description

Psychologie is de wetenschap over de gevolgen en oorzaken van menselijk gedrag en hoe deze kennis dienstig kan zijn voor hulpverlening en begeleiding. De masteropleiding leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit en in elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

Content

Inhoud en opbouw

De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit.

Lees verder
De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds. Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele roblemen zijn het onderwerp van studie. Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke andoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern. Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

De afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid vormt psychologen die op een wetenschappelijk verantwoorde manier de geïntegreerde rol van expert/facilitator kunnen waarmaken in drie specialismen: personeelsbeleid, organisatiepsychologie en arbeidspsychologie. Daarnaast biedt de afstudeerrichting een verdieping op het vlak van de consumentenpsychologie en industriële relaties, bv. problemen rond arbeidsduurverkorting, loopbaanbegeleiding, het opstellen van een assessment center bij selectie, het geven van trainingen, het uitwerken van een prestatiebeoordelingssysteem.

De afstudeerrichting Theoretische en experimentele psychologie is een bij uitstek onderzoeksgerichte opleiding. Theorieën en functioneren met betrekking tot de menselijke cognitie (bv. taalverwerking, geheugen, cognitieve controle, numerieke cognitie ...) worden bestudeerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan mentale processen en gedrag als aan de biologische basis daarvan. Je leert op een zelfstandige manier betrouwbaar, valide en theoriegedreven onderzoek plannen, uitvoeren en beoordelen, wat ten dienste kan staan van wetenschappelijke of toegepaste vraagstellingen. Je leert er ook hoe men in de neurowetenschappen het verband onderzoekt tussen ognitieve processen en gedrag enerzijds, en de hersenactivatie en -gebieden waarin dat gebeurt anderzijds.

De afstudeerrichting Onderwijs richt zich naar wie na het afstuderen als Master in de psychologie in het onderwijs wil gaan werken. Het gaat om 30 studiepunten (sp) die je al in de master kan opnemen van de in totaal 60 sp uit de Specifieke Lerarenopleiding. Via de minor volg je een vakkenpakket van één van de andere drie afstudeerrichtingen (aansluitend op de gekozen afstudeerrichting in de bachelor). Binnen de minor Klinische psychologie loop je stage in een niet-klinische sector zoals bv. een CLB. Je profiel is dus meer gericht op onderwijs, vorming en op de jongere binnen de schoolcontext. In de minor Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid of Theoretische en experimentele psychologie loop je ook stage binnen een onderwijs- of vormingsgerelateerde setting (bv. de VDAB).

In elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage.

LabourMarket

Arbeidsmarkt

Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er diverse tewerkstellingsmogelijkheden:

Lees verder

>> Klinisch psychologen
Een eerste belangrijke tewerkstellingssector is de gezondheidszorg.
In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere paramedici. In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen. Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis zijn psychologen het aanspreekpunt voor allerlei problemen van persoonlijke aard.
Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld in de forensische sector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten. In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding (het leerproces, de keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten …). Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines (bv. psychiaters).

>> Bedrijfspsychologen
Een geheel andere wereld is het werkterrein van de bedrijfspsychologen.
Ze kunnen verbonden zijn aan het bedrijf zelf of werken binnen een selectie- of consultingbureau. Bedrijfspsychologen zijn veelal verantwoordelijk voor rekrutering, personeelsselectie, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, training ...
Ze worden eveneens opgeroepen om veranderingen binnen het bedrijf te begeleiden, bv. bij een vernieuwing in de organisatie, werkvormen, technologieën …
Naast de privéondernemingen zijn er meer en meer openbare diensten, ziekenhuizen en andere organisaties geïnteresseerd in het efficiënt runnen van hun zaak. Bedrijfspsychologen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.

>> Theoretisch en experimentele psychologen
Een ander afzetgebied voor psychologen is het onderzoek, wat zowel fundamenteel-wetenschappelijk als toegepast van aard kan zijn. Afgestudeerden zijn dan ook tewerkgesteld zowel aan universiteiten als in onderzoeksafdelingen van privéondernemingen: in laboratoria van farmaceutische bedrijven (bv. onderzoek naar de cognitieve bijwerkingen van geneesmiddelen), in studiediensten van consumentenverenigingen, in marktonderzoeksbureaus of in de sector van de verkeerspsychologie (bv. het BIVV). Sommigen houden zich met sportpsychologie bezig, anderen doen onderzoek voor constructeurs van computers. Psychologen komen ook vaak terecht in allerlei onderzoeks- en vernieuwingsprojecten, gefinancierd door de overheid of de privésector.
Ten slotte biedt ook het onderwijs een aantal mogelijkheden voor afgestudeerde psychologen: fulltime of gecombineerd met een andere job.

>> Onderwijspsychologen
Studenten uit de afstudeerrichting Onderwijs hebben tewerkstellingsperspectieven in de sector van onderwijs en vorming.
Studenten die ook de resterende 30 sp van de Specifieke Lerarenopleiding opnemen na deze afstudeerrichting kunnen bovendien als lesgever psychologie terecht in het secundair (2de en 3de graad) en hoger onderwijs.

Structure

Vervolgopleidingen

AdmissionRequirements

Extra Toelatingsvoorwaarden:

Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.

Admission for International Degree students

Language voor houders van een vlaams diploma

Language for Internation Degree students

Oasis:

Rechtstreekse toelating

Voor de opleiding Theoretische en Experimentele psychologie

 • Bachelor of Science in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
 • Bachelor of Science in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding (1)

 

Voor de opleiding Onderwijs

 • Bachelor of Science in de psychologie, op voorwaarde dat de minor die de student zal opnemen in zijn curriculum van de masteropleiding overeenstemt met de afstudeerrichting van het behaalde bachelordiploma

 

Voor de opleiding Klinische psychologie

 • Bachelor of Science in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
 • Bachelor of Science in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding (1)

 

 

Voor de opleiding Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

 • Bachelor of Science in de psychologie, afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
 • Bachelor of Science in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding (1)

 

(1) Voor deze toelating dienen de studenten hun diploma('s), vergezeld van het (/de) diplomasupplement(en), voor te leggen aan de betrokken faculteit, die nagaat of de vereiste optie, major, minor of het vereiste vakkenpakket deel uitmaakt van het gevolgde curriculum (diplomasupplement). Zo dit het geval is, verleent de faculteit de betrokken studenten via het studentenadministratiesysteem OASIS de bevestiging dat zij aan deze vereiste voldoen. Zodra deze bevestiging via OASIS is verleend, kunnen de studenten zich via het herinschrijvingspakket van OASIS voor de opleiding inschrijven (herinschrijvende UGent-studenten) of zich persoonlijk met de vereiste documenten komen aanbieden voor inschrijving op het Ufo (nieuwe of onderbrekende UGent-studenten).

Toelating na slagen voor voorbereidingsprogramma

 • Bachelor of Science in de psychologie, indien de minor die de student zal opnemen in zijn curriculum van de masteropleiding niet overeenstemt met de afstudeerrichting van het behaalde bachelordiploma
 • Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen
 • Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
 • Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen
 • Bachelor of Science in de sociologie
 • Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
 • Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
 • Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
 • Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • Bachelor of Science in de geneeskunde

 

Toelating na slagen voor schakelprogramma

Diploma's bachelor-masterstructuur

 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Bachelor in de verpleegkunde
 • Bachelor in de logopedie en de audiologie
 • Bachelor in de ergotherapie
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Bachelor in de vroedkunde

 

Diploma's van vóór de bachelor-masterstructuur

 • Gegradueerde in orthopedagogie
 • Gegradueerde Verple(e)g(st)er
 • Gegradueerde in logopedie
 • Gegradueerde in audiologie
 • Gegradueerde in ergotherapie
 • Maatschappelijk assistent
 • Gegradueerde assistent in de psychologie
 • Vroedvrouw

 

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Testimonials

Competencies

Current


Guide

Opleidingscompetenties

Competentiegebied 1: competentie in één of meerdere wetenschappen

B.1.1. Zich een veelheid aan theoretische modellen en onderzoeksbevindingen eigen maken, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

Competentiegebied 2: wetenschappelijke competentie

B.2.1. Op basis van een psychologische probleemstelling aan wetenschappelijk onderzoek doen, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

Competentiegebied 3: intellectuele competentie

B.3.1. Een eigen en creatieve bijdrage leveren aan het domein van de psychologie, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

Competentiegebied 4: competentie in samenwerken en communiceren

B.4.1. Functioneren als lid van een team, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

Competentiegebied 5: maatschappelijke competentie

B.5.1. Vanuit een psychologische invalshoek de maatschappij mee vormgeven, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

Competentiegebied 6: beroepsspecifieke competentie

B.6.1. Psychologisch assessment uitvoeren en aanwenden voor psychologisch advies en interventie, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

B.6.2. Ethisch en deontologisch verantwoord psychologisch handelen, dit op basis van gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete eindverantwoordelijkheid.

Objectives

Current


Guide

Doelstellingen

De opleiding tot Master in de Psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied psychologie relevante vraagstellingen tot doel. De Master in de Psychologie steunt hiertoe op een solide wetenschappelijke onderbouw en op een verdiepende kennis van de psychologische disciplines i.h.b. op de gebieden neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie, gezondheidspsychologie, psychopathologie, psychodiagnostiek en psychologische interventie.

Op professioneel vlak heeft de opleiding de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog als finaliteit. Bij het beoefenen van de psychologische praktijk vertrekt de Master in de Psychologie vanuit de wetenschappelijke opleiding en reflecteert op deze wetenschappelijke opleiding. Hij/zij is in staat om complexe problemen op het brede gebied van de psychologie te analyseren en aan de oplossing ervan bij te dragen vanuit een kritisch reflecteren op het vakgebied. Op het vlak van de academische vaardigheden beschikt de Master in de Psychologie over de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes voor het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds met het oog op diagnostiek en klinisch psychologische interventie bij een breed scala van problemen en hulpvragen van personen en groepen.

oude tekst opleidingscompetenties:

De opleiding tot Master in de Psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied psychologie relevante vraagstellingen tot doel. De Master in de Psychologie steunt hiertoe op een solide wetenschappelijke onderbouw en op een verdiepende kennis van de psychologische disciplines i.h.b. op de gebieden neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie, gezondheidspsychologie, psychopathologie, psychodiagnostiek en psychologische interventie.

Op professioneel vlak heeft de opleiding de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog als finaliteit. Bij het beoefenen van de psychologische praktijk vertrekt de Master in de Psychologie vanuit de wetenschappelijke opleiding en reflecteert op deze wetenschappelijke opleiding. Hij/zij is in staat om complexe problemen op het brede gebied van de psychologie te analyseren en aan de oplossing ervan bij te dragen vanuit een kritisch reflecteren op het vakgebied. Op het vlak van de academische vaardigheden beschikt de Master in de Psychologie over de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes voor het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Information

English Courses: Application Deadline

English Courses: Enroling institution

English Courses: General website

English Courses: Course Website

Course Conact

Extra contact informatie

Trajectbegeleiding
Luc Van Steenkiste
T 09 264 62 71
Luc.VanSteenkiste@UGent.be

Program

Alternatieve trajecten

Guide:

http://www.studiegids.ugent.be/2014/NL/FACULTY/H/MABA/HMPSYCKL/HMPSYCKL.html

Studiegeld

Studiegeld:

LET OP: Enkel hier iets inzetten indien afwijkend van vaste waarde!

Voor deze opleiding wordt gewoon studiegeld aangerekend.

English Courses: Tuition Fee

Administration

Source:

DOWA

Public:

True